GDPR

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem.

Celý areál je monitorován kamerovým systémem se záznamem. Směrnice pro nakládání s údaji můžete nalézt  zde.

1. Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Křesťanská akademie mladých, z.s., adresa: Malenovice 334, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí.

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: recepce@malenovice.com, tel.: 731 137 847

2. Tabulka zpracování osobních údajů

Název zpracování osobních údajů Účel zpracování Kategorie osobních údajů Právní titul Doba uložení nebo lhůta pro výmaz
Rezervace ubytování – příjem informací z internetových rezervačních portálů Zarezervování pobytu Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu Uzavření nebo plnění smlouvy Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty.
Rezervace ubytování – na recepci osobně a telefonicky Zarezervování pobytu Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu Uzavření nebo plnění smlouvy Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty.
Evidence údajů o ubytovaných v Knize hostů. Zajištění pobytu Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu, poskytnuté služby Uzavření nebo plnění smlouvy Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty.
Předání údajů na Obecní úřad kvůli poplatku za lůžko, rekreačnímu, případně lázeňskému poplatku Povinnosti vůči obci Identifikační údaje a doba pobytu Právní povinnost 6 let od ukončení pobytu
Předání údajů Cizinecké policii Splnění právní povinnosti – par 102 zákona o ubytování cizinců 326/1999 Sb. Identifikační údaje a doba pobytu Právní povinnost 6 let od ukončení pobytu
Evidence hostů v Databázi klientů Zrychlení rezervace stálých hostů Identifikační a kontaktní údaje Oprávněný zájem Do doby podání námitky.
Evidence časovaných služeb, které využívají hosté. Rezervace služeb Základní identifikace a rezervované služby Oprávněný zájem po dobu poskytování služeb
Účtenky a Faktury – doklady pro DPH Vystavování prodejních dokladů Údaje povinné pro vystavení dokladů pro DPH Právní povinnost 10 let
Evidence dokladů – účtenky a faktury pro DzP – u neplátců DPH Archivace dokladů k DzP dle zákona Údaje povinné pro vystavení dokladů neplátci DPH Právní povinnost 5 let
Newsletter Poskytování nabídek a nových služeb pro stávající zákazníky E-mailová adresa Oprávněný zájem Do doby podání námitky
Zpracování identifikačních údajů pro zajištění služeb během pobytu Identifikace hosta pro usnadnění poskytování služeb Identifikační údaje Oprávněný zájem Do doby podání námitky

3. Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Právní tituly – jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.

Doba uložení – znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „Rezervace ubytování – příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.

4. Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo Upřesnění
Požadovat výpis Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.

Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.

Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.
Požadovat výmaz

 

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.

Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.

K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.

Odvolat souhlas se zpracováním To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.
Požadovat výpis v přenositelném formátu Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech – plnění smlouvy a souhlasu.

Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu XLS s pojmenovanými sloupci.

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.
Podat stížnost na dozorový úřad V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

5. Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:

Na recepci hotelu bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:
a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
b) odmítnout žádosti vyhovět.

Chcete-li podat žádost elektronicky:
a) zašlete ji e-mailem na adresu recepce@malenovice.com s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.
b) Nebo zašlete z vaší datové schránky do datové schránky csdgi4t

Uveďte do ní:
1) Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
2) O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
3) Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
4) Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

 

Zde naleznete informace k vnitřnímu oznamovacímu systému