Ubytovací řád ROUBENKY

Ze smlouvy o ubytování (ústní či písemné), zaplacením zálohy či přímou registrací na recepci vzniklo hostu právo na ubytování na přechodnou dobu v dohodnutém termínu
v Konferenční centrum Malenovice, Malenovice  334, Frýdlant nad Ostravicí.

  1. Ubytování hosta

Každý host je povinen se registrovat na recepci po předložení občanského průkazu,
u cizinců platného cestovního pasu. Host má právo užívat prostory, které mu byly vyhrazeny k ubytování, a dále užívat společné prostory Konferenčního centra a jeho služeb.

Konferenční centrum může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.

Na základě potvrzené objednávky má Konferenční centrum povinnost hosta ubytovat od 17:00 do 19:30, do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.

Host uvolní pokoj do 12:00. Je nutné, aby host vrátil všechny zapůjčené klíče na recepci
a uvolnil pokoj. Neučiní-li tak, je Konferenční centrum oprávněno účtovat platbu za další den pobytu. Při ztrátě klíče je účtována náhrada 1000 Kč.

Setrvává-li odjíždějící host v prostorách hotelu déle, je možné uschovat zavazadla v uzamčené místnosti. Ve foyer a v prostorách před recepcí neodkládejte své osobní věci. Osobní věci je možné si odložit do uzamykatelných skříněk v suterénu u velkého sálu.

  1. Práva a povinnosti hosta

Host je povinen dodržovat noční klid v rozmezí 22:00-7:00. Host dbá na své osobní věci a nenechá volně ležet cenné předměty. Při jakémkoliv poškození majetku ihned kontaktuje recepci. Host odpovídá za škody na majetku a zařízení. Náhradu škody je host povinen zaplatit na místě v poměrné výši, kterou určí zástupce vedení hotelu, zpravidla provozní.

Provozovatel zprostředkuje při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci.

Z bezpečnostních důvodů není v celém objektu hostům dovoleno používat vlastní tepelné spotřebiče a zapalovat svíčky (netýká se elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta, např. holicí strojek, vysoušeč vlasů apod.) Taktéž není dovoleno rozdělávat oheň v krbech bez souhlasu obsluhujícího personálu, vyjma VIP apartmánu 201. Porušení tohoto zákazu zpoplatňujeme pokutou 500 Kč.

Celý areál je nekuřácký (hotel i roubenky).  Vyhrazené místo pro kuřáky je před hlavním vchodem Malenky vlevo, kde je umístěn popelník. Porušení zákazu kouření zpoplatňujeme pokutou 500 Kč.

Respektujte prosím zákaz vynášení jídla a pití z hotelové restaurace či Malenky, taktéž restauračního inventáře.

Na pokojích je zákaz stěhování a manipulování s nábytkem. Porušení tohoto zákazu zpoplatňujeme pokutou 500 Kč.

Parkování je povoleno jen na vyhrazených místech. Parkování podél cesty, zabraňování průjezdu a parkování na trávníku je zakázáno. Porušení tohoto zákazu zpoplatňujeme pokutou 500 Kč.

Host se může ubytovat se psem za poplatek 200 Kč/den. Psa nenechává bez dozoru; pokud zůstává v pokoji pes sám, musí být umístěn v přepravní kleci či domečku. Pes nesmí do hotelové restaurace. Do ostatních prostor hotelu musí být pes na vodítku a v přítomnosti majitele. Psi nesmí ležet na postelích či gaučích.

V zimním období si po příchodu na pokoj nastavte požadovanou teplotu na termohlavici topení. Systém topení je nastaven na standardní teplotu 20°C určenou vyhláškou ČSN EN 12831.

Host je po odchodu z pokoje povinen zhasnout světla, vypnout elektrické přístroje, překontrolovat vodovodní uzávěry a zavřít okna. Šetřete prosím energiemi a vodou.

Host smí přijímat návštěvy na hotelovém pokoji pouze se souhlasem provozovatele.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno nechávat děti do věku 10 let na pokojích či v jiných prostorech bez dozoru, taktéž používat výtah bez dospělého.

Roubenku je nutno předat v původním stavu s přihlédnutím na běžné znečištění, dále pak je nutné uvést kuchyňku do původního stavu. Poplatek za extra úklid je 1500 Kč/kuchyňka, 1500 Kč extra úklid.

III.  Práva a povinnosti ubytovatele

Provozovatel má právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby, pokud host nedodrží, nebo poruší ustanovení tohoto Ubytovacího řádu.

Provozovatel je povinen poskytnout hostu pokoj ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv s ubytováním spojených.

Provozovatel odpovídá za věci, které host do Konferenčního centra vnesl, a za škodu na odložených věcech, pokud tyto byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném, nebo tam, kde se obvykle ukládají.

Za peníze a cenné věci odpovídá provozovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovny proti potvrzení. K úschově věcí taktéž slouží hotelový trezor či úschovné boxy v suterénu vedle velkého sálu.

Provozovatel je povinen zajistit výměnu ložního prádla, osušek a ručníků. Tuto výměnu provádí dle potřeby hosta, nejméně však jedenkrát za týden. Osušky pohozené na podlaze koupelny budou automaticky vyměněny.

Úklid obsazeného pokoje se provádí denně. Úklid a dezinfekce sociálního zařízení se provádí denně dezinfekčními prostředky.

Po ukončení pobytu je proveden řádný úklid, dezinfekce hotelového pokoje a sociálního zařízení dezinfekčními prostředky.

Pokoje se průběžně dezinfikují systémem Bioozon.

Nalezené osobní věci hosta po jeho odjezdu pokojské odevzdávají na recepci a uschovají přiměřeně dlouhou dobu. Toto se nevztahuje na potraviny a nápoje.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte se obrátit na recepci.